Perkūno žinyčia. Vilniaus legendos

Perkūno žinyčia. Vilniaus legendos

Karaliui Mindaugui žuvus, Lietuvoje įsigalėjo suirutė, kuria pasinaudoję kryžiuočiai kelis kartus sunaikino šventąsias romuvas prie Nevėžio ir Dubysos. Kunigaikštis Šventaragis tad sumanė pastatyti didžiulę žinyčią dievaičio Perkūno garbei Neries ir...

Read More
Lizdeika. Vilniaus legendos

Lizdeika. Vilniaus legendos

Perkūno žinyčios Šventaragio slėnyje vyriausiasis žynys Krivė-Krivaitis neteko jaunos žmonos. Negelbėjo nei gausios aukos, sudegintos dievų garbei, nei karštos krivių maldos, nei pelenai nuo šventosios ugnies aukuro. Skaudaus smūgio ištiktas,...

Read More
Vaidilutė. Vilniaus legendos

Vaidilutė. Vilniaus legendos

Gražioji Usparimė, šešioliktąjį pavasarį išvydusi, neteko motulės ir tėvulio. Kadangi nebuvo artimų giminių, prie kurių galėtų prisiglausti, ryžosi vaidilute tapti, pasiaukoti dievams ir Perkūno žinyčioje amžinąją ugnį saugoti, kad neužgestų....

Read More
Vilniaus įkūrimas, Vilniaus legendos

Vilniaus įkūrimas. Vilniaus legendos

Kunigaikštis Gediminas, kurdamas Vilnių, norėjo pastatyti iš tikro tvirtą pilį, jokių priešų neįveikiamą – tokią, kurios vardas ir garbė visam pasauly skambėtų ir amžinai būtų lietuviška. Sušaukė vaidilas, žynius, krivius...

Read More
Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus legendos

Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus legendos

Anais laikais Minske gyveno garsus mūrininkas Vaitiekus. Turėjo vienturtę dukrelę Marytę, kurią išleido už dailaus bernelio Jono, savo mokinio. Jonas buvo labai darbštus ir troško kuo daugiau išmokti . Jis...

Read More
Kęstučio laidotuvės. Vilniaus legendos

Kęstučio laidotuvės. Vilniaus legendos

Narsųjį Kęstutį ir jo sūnų Vytautą Jogaila apgaulingai suėmė ir Krėvos urvuose uždarė. Toji žinia žaibo greitumu aplėkė visą Lietuvą, Aukštaičius ir Žemaičius, keldama neapsakomą skausmą viso krašto gyventojų širdyse....

Read More
Barboros šmėkla. Vilniaus legendos

Barboros šmėkla. Vilniaus legendos

Tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt pirmų metų gegužės 8 dieną, per pačią apypietę, karalienė Barbora stingstančiomis rankomis apkabino savo vyro karališkąjį kaklą ir, pamėlynavusias savo lūpas prispaudusi prie jo lūpų, dievui...

Read More
Tvardausko knyga. Vilniaus legendos

Tvardausko knyga. Vilniaus legendos

Garsus kerėtojas Tvardauskas turėjęs didelę pergamentinę, juoda oda aptaisytą knygą. Joje buvę surašyti įvairiausi užkeikimo burtai bei velnių ir mirusiųjų vėlių iššaukimo formulės. Toji nepaprasta knyga patekusi Žygimantui Augustui, o...

Read More
Geležinis vilkas. Vilniaus legendos

Geležinis vilkas. Vilniaus legendos

Didysis kunigaikštis Gediminas buvo didelis medžioklės mėgėjas. Kunigaikštis Gediminas su savo dvariškiais dažnai vykdavo medžioti į tolimesnes apylinkes. Kartą kunigaikštis Gediminas, besivydamas didžiulį taurą, net ant kalno jį užvijo, kur...

Read More
Jasinskiai. Vilniaus legendos

Jasinskiai. Vilniaus legendos

Kryžiuočiai!.. Kryžiuočiai!.. Tasai baisus žodis išgąsčio, nusiminimo ir pykčio pripildydavo kiekvieno lietuvio širdį. Kiek nelaimių nešdavo šaliai kiekvienas pasirodymas tų plienu apsikausčiusių vienuolių, kurie ant savo apsiaustų nešiojo išsiūtą kryžių,...

Read More
Baziliskas

Baziliskas. Vilniaus legendos

XVII a. ant vienos iš Vilniaus kalvų stovėjo tvirtas gynybinis bokštas (bastėja). Baisaus karo metu kazokai ir maskvėnai sudegino, apiplėšė ir sugriovė miestą. Išgyvenusius šias negandas užklupo naujos nelaimės –...

Read More